6491 2 02 obchodná prevádzka – príprava skladovanie a predaj tovaru

Tlačiť

Učebný odbor pripravuje žiakov na výkon prác v odbore obchodná prevádzka so zameraním na prípravu, skladovanie a predaj tovaru.

Tento odbor sa zameriava na manipuláciu s tovarom v skladoch, vykladanie, ošetrovanie tovaru, na základné práce pri pohybe tovaru v predajni, váženie, meranie, krájanie tovaru, na spôsoby ukladania tovaru do predajní podľa druhu a skupín tovaru, hodnotenie tovaru podľa jeho vlastností a záručnej doby, na osvojenie si základov aranžovania a používania rôznych materiálov, na poznávanie rôznych druhov obalových materiálov a techník balenia, na formy predaja (voľný, samoobslužný, obslužný), na spoločenskú výchovu, psychológiu predaja a práce, na základné ovládanie jednoduchých mechanizmov a ich údržbu (stroje na krájanie tovaru, umývačky riadu, elektrické nože, nárezové stroje, elektrické nožnice, stroje na mletie, umývacie stroje na podlahy, vysávače a leštiče podlahy), na BOZP, požiarnu ochranu a hygienické zásady uplatňované v obchodných prevádzkach.

DSCN1329

Absolvent vie:

- citlivo a taktne komunikovať s ľuďmi,

- jednoduché spôsoby spracovania materiálov vo svojom odbore,

- pracovať so štandardným ručným náradím používaných vo svojom odbore,

- pracovať s mechanickým náradím používaných vo svojom odbore,

- aplikovať zásady čistoty a hygieny na pracovisku,

- zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci,

- uplatňovať etické princípy profesie v správaní a konaní,

- aplikovať získané teoretické poznatky a využívať ich pri riešení pracovných problémov,

- využívať informačné médiá pri vyhľadávaní pracovných príležitostí,

- zosúlaďovať vlastné priority s požiadavkami pre výkon povolania a možnosťami rozširovania kvalifikácie absolvovaním rekvalifikačných kurzov.

DSCN6047

Školský vzdelávací program v odbore - 6491 2 02 obchodná prevádzka – príprava skladovanie a predaj tovaru

ŠkVP - predavač