Spojená škola internátna Michalovce

Dnes je 12.August 2020, meniny má Darina, zajtra Ľubomír
kriteria_1 kriteria_2

Kritéria prijatia žiakov do 1.ročníka 2020/2021

ssimi-oznam

--

Oznam

Usmernenie na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie1 , spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020.

Riaditeľka školy na základe usmernenie na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 oznamuje, že predmet odborný výcvik v školskom roku 2019/2020 nebude klasifikovaný, pretože podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou.

                                                                                                   PhDr. Marianna Behúnová


U nás sa Vám bude páčiť.

Poslaním našej školy nie je len odovzdávať vedomosti a pripravovať našich žiakov na povolanie a získanie prvej kvalifikácie, ale aj formovať u mladých ľudí ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov. Poslaním našej školy je teda čo najlepšie pripraviť mladého človeka napriek jeho hendikepu pre prax a zmysluplný, zodpovedný osobný, občiansky a pracovný život. A súčasne, aby bol dobrým a charakterným človekom. Škola je otvorenou inštitúciou pre rodičov, sociálnych partnerov a širokú verejnosť s ponukou rôznej vzdelávacej a spoločenskej činnosti.

Naša škola má nielen vzdelávať, ale aj vychovávať. Naše ciele v systéme výchovy a vzdelávania spočívajú v cieľavedomom a systematickom rozvoji poznávacích schopností, emocionálnej zrelosti žiaka, motivácie k sústavnému zdokonaľovaniu sa, prosocionálneho správania, etiky, sebaregulácie ako vyjadrenia schopnosti prevziať zodpovednosť za seba a svoj rozvoj a tvorivosť. Koncepcia školy je tvorivo-humanistická, prejavuje sa nielen v práci učiteľa, MOV, vychovávateľa, ale aj vo výchovno-vzdelávacom procese u žiakov.

Logom našej školy je štvorlístok, ktorý symbolizuje šťastie, ktoré chceme, aby našich študentov sprevádzalo po celý život.

Praktická škola

Praktická škola internátna poskytuje vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností žiakom s mentálnym postihnutím alebo žiakom s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorým stupeň postihnutia neumožňuje prípravu v odbornom učilišti, je súčasťou vzdelávacích programov pre deti a žiakov s mentálnym postihnutím.

viac informácií

Odborné učilište

Absolvent môže vstúpiť priamo na trh práce ako pracovná sila s minimálnou odbornou kvalifikáciou alebo pokračovať v ďalšom štúdiu a získať osvedčenie o zaškolení, osvedčenie o zaučení, prípadne vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list v danom odbore.

viac informácií

Internát

Výchova mimo vyučovania plní dôležitú funkciu vo vzťahu k žiakovi i spoločnosti najmä zdravotno-hygienickú v kompenzácii pracovného zaťaženia v škole, ďalej formatívnu, seba realizačnú, sociálnu a socializačnú funkciu, ako aj preventívnu funkciu z hľadiska kriminality a drogovej závislosti.

viac informácií