Spojená škola internátna Michalovce

Dnes je 19.June 2024, meniny má Alfréd, zajtra Valéria

Charakteristika školy

PDF Tlačiť E-mail

Spojená škola internátna sa nachádza v srdci Zemplína – Michaloviec, kraji malebných Vihorlatských vrchov, blízkej Zemplínskej Šíravy, Vinného jazera a vzácnych chránených území ako je Morské oko, vtáčie rezervácie Senné rybníky, ale i významných kultúrnych pamiatok a uchovaných ľudových tradícií typických pre život na Zemplíne. Je to 2-poschodová budova vybavená učebňami, odbornými učebňami a dielňami. Navštevuje ju 130 žiakov. Kapacitne škola postačuje prijať všetkých žiakov z nášho i iných okresov. Budova školy je situovaná v peknom, nehlučnom prostredí. Navštevujú ju žiaci s ľahkým a stredným stupňom mentálneho postihu a žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia. Žiaci prichádzajú z okresu Michaloviec, Trebišova, v ojedinelých prípadoch aj zo vzdialenejších miest a obcí Košického kraja. V triedach je počet žiakov 14, čo umožňuje venovať sa jednotlivým žiakom individuálnym prístupom. V súčasnosti škola presadzuje tvorivo humanistickú koncepciu, ktorá sa realizuje nielen v práci učiteľov, ale aj žiakov vo výchovno –vzdelávacom procese.

 

Školský poriadok 2016

PDF Tlačiť E-mail

Spojená škola internátna, Školská 12, Michalovce

Organizačná zložka: Odborné učilište internátne Viliama Gaňa

ŠKOLSKÝ PORIADOK

Školský poriadok je organizačnou pracovnou právnou normou školy, ktorá je právnym subjektom. Vypracovaný je na základe § 153 Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní Z.z. Na zabezpečenie, harmonizáciu chodu a organizáciu školského života vydáva riaditeľka školy tento školský poriadok, ktorý vychádza zo všeobecne záväzných právnych predpisov, podmienok školy a požiadaviek školskej komunity. Školský poriadok školy je súhrn noriem spolužitia a spolupráce celého školského kolektívu žiakov, pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov, nepedagogických zamestnancov, rodičov (zákonných zástupcov žiakov) a verejnosti, ktorá je v kontakte so školou. Jeho uplatňovanie v praxi v podstatnej miere prispieva k poslaniu školy. Dôsledné plnenie práv, povinností a zásad školského poriadku v praktickom živote školy je základnou povinnosťou zúčastnených. Úlohou školského poriadku je racionálne rozdelenie úloh, správne využívanie pracovného času a predchádzanie školským a pracovným úrazom. Dodržiavanie školského poriadku utvára dobré predpoklady na chod školy a jej bezpečnosť. Preto sú všetci zamestnanci a žiaci školy povinní tento školský poriadok dodržiavať.

Školský poriadok školy konkretizuje:

·         Organizácia školského roka, vyučovacieho dňa a mimoškolských aktivít.

·         Poriadok pre žiakov, pravidlá správania, dochádzka, hodnotenie, klasifikácia a výchovné opatrenia, individuálne štúdium a štúdium v zahraničí.

·         Poriadok pre učiteľov.

·         Konkretizácia kompetencií vedenia školy.

·         Pravidlá výkonu práce pedagogických zamestnancov, žiakov a ostatných zamestnancov školy.

·         Zásady starostlivosti o ochranu zdravia, bezpečnosť pri vyučovaní a školských akciách, starostlivosť o osobnú hygienu zúčastnených a psycho - hygienických a zdravotných podmienok, tvorba a ochrana životného prostredia.

·         Organizáciu stravovania.

·         Zásady činnosti vo výchovnej oblasti.

·         Ustanovenia demokratických a humanistických snáh školy.

·         Konštituovanie a činnosť samosprávnych orgánov školy (študentská rada, triedna samospráva, samospráva školy).

·         Základné práva a povinnosti rodičov a verejnosti, ktorá prichádza do kontaktu so školou, zásady spolupráce.

Preambula

Spojená škola pre žiakov s mentálnym postihnutím je zameraná na výchovu a vzdelávanie detí a žiakov so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami. V záujme naplnenia práva na vzdelanie, vedenie školy zabezpečí vnútorný chod školy a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby bol čas strávený v škole efektívne využitý z hľadiska vzdelávania a aby bol aj časom príjemne stráveným rovnako žiakmi ako aj ostatnými zamestnancami. Škola bude dôsledne dbať na dodržiavanie záväzných právnych noriem, ako sú Deklarácia práv dieťaťa, Listina základných práv a slobôd ako aj iné platné dokumenty vo vzťahu k žiakom, učiteľom i ostatným zamestnancom školy. Z uvedeného dôvodu sa ustanovuje tento Školský poriadok školy, ktorý sa opiera o platnú legislatívu. Je to súhrn noriem, zásad a pravidiel spolužitia celého kolektívu žiakov, pedagogických a ostatných zamestnancov školy. Uplatňovanie školského poriadku školy v každodennom živote školy je prejavom uvedomelého vzťahu k práci v škole a k plneniu svojich povinností.

 

Plné znenie na stiahnutie:školsky poriadok 2016