Spojená škola internátna Michalovce

Dnes je 25.July 2021, meniny má Vladimír, zajtra Jakub

Kritéria prijatia 21-22

Kritéria prijatia žiakov do 1. ročníka

Odborného učilišťa internátneho Viliama Gaňa v školskom roku 2021/2022

Učebný odbor

Počet tried 

Počet prijímaných žiakov 

 Prijímacie konanie

Spôsob ukončenia štúdia 

 6491 G 01 obchodná prevádzka –práca pri príprave jedál

 1 16  bez prijímacích skúšok  výučný list
 6485 G opatrovateľská starostlivosť  0,5  8  bez prijímacích skúšok  výučný list
 3686 G 10 stavebná výroba – maliarske a natieračské  práce  1  16  bez prijímacích skúšok  výučný list
 6491 G 02 – obchodná prevádzka – príprava, skladovanie a predaj tovaru  0,5  8  bez prijímacích skúšok  výučný list
 6494 G – služby a domáce práce 1,5  24  bez prijímacích skúšok  výučný list
 2985 G cukrárska výroba  0,5  8  bez prijímacích skúšok  výučný list

 

Kritéria prijatia:

úspešné ukončenie 9. ročníka ŠZŠ, príp. 9. ročníka špeciálnej triedy ZŠ alebo vzdelávania individuálne integrovaného žiaka v ZŠ alebo ukončenie povinnej školskej dochádzky

predloženie Správy z diagnostického vyšetrenia vypracovanú CPPPaP/ CŠPP so záverom, že sa jedná o žiaka so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami podľa § 101 ods. 1 a 4 Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)zdravotná spôsobilosť pre danú profesiu a splnenie hygienických požiadaviek pre prácu v potravinárstvekaždý uchádzač o štúdium spolu so zákonným zástupcom sa na základe pozvania  zúčastní pohovoru pred prijímacou komisiou

Zápis žiaka do 1. ročníka OUI Viliama Gaňa  jeho zákonným zástupcom je stanovený do 25.05.2021.

Kritéria prijatia boli prerokované v pedagogickej rade .

                                                                             Mgr. Vít Hubinák

                                                                           poverený riaditeľ školy

Kritériá prijatia žiakov do 1. ročníka

Praktickej školy internátnej v školskom roku 2021/2022

Učebný odbor

Počet

tried 

Počet prijímaných

žiakov 

 Prijímacie

konanie

 Spôsob ukončenia

štúdia

 6492 E Praktická škola  1,5  15  bez prijímacích skúšok  vysvedčenie

 

Kritéria prijatia:

úspešné ukončenie 9. ročníka ŠZŠ, príp. 9. ročníka špeciálnej triedy ZŠ alebo ukončenie povinnej školskej dochádzky – vzdelávanie podľa variantu B alebo C alebo dosiahnutie veku 18 rokov a viac, ak uchádzač nebol vzdelávaný v OU alebo PŠ predloženie Správy z diagnostického vyšetrenia vypracovanú CPPPaP/ CŠPP so záverom, že sa jedná o žiaka so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami podľa § 101 ods. 1 a 4 Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

každý uchádzač o štúdium spolu so zákonným zástupcom sa na základe pozvania  zúčastní pohovoru pred prijímacou komisiou

Zápis žiaka do 1. ročníka OUI Viliama Gaňa  jeho zákonným zástupcom je stanovený do 25.05.2021.

Kritéria prijatia boli prerokované v pedagogickej rade .

                                                                                   Mgr. Vít Hubinák

                                                                                poverený riaditeľ školy

Polročné hodnotenie

OZNAM

Vyučovanie na našej škole pokračuje rovnako ako doposiaľ dištančnou formou. Rodičia budú o polročných výsledkoch žiakov informovaní prostredníctvom internetovej žiackej knižky dňa 29.1.2021.

Prajem všetkým pevné zdravie a verím, že sa čoskoro stretneme v škole...

Školský rok 2020/2021

Stredné školy a školské internáty

V škole prebieha od 2.9.2020 riadne školské vyučovanie. Žiaci sa zúčastňujú vyučovania podľa rozvrhu, so zvláštnym dôrazom na účasť na vyučovaní žiakov, plniacich povinnú školskú dochádzku.

Stredná škola a pracovisko praktického vyučovania vyčlenia na začiatku roka jednu miestnosť pre denne dochádzajúcich žiakov, u ktorých je nariadená okamžitá izolácia, určenú na ich izoláciu na nevyhnutne potrebný čas.

Školský internát vyčlení na začiatku školského roka jednu miestnosť pre ubytovaných žiakov s trvalým pobytom na území SR, u ktorých je nariadená okamžitá izolácia, určenú na ich izoláciu na nevyhnutne potrebný čas.

Pri príprave školského roka 2020/2021 škola zohľadňuje možnosť zhoršeia epidemiologickej situácie.

V čase od 2.9.2020 do 14.9.2020 je povinné používanie rúšok v interiéri školy, pracoviska praktického vyučovania a pracoviska zamestnávateľa pre žiakov, pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a nepedagogických zamestnancov strednej školy.

Školský rok 2020/2021

Otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční 2. septembra 2020 (streda), o 8:30 hodine v jednotlivých triedach.

 - Pri vstupe do budovy je žiak povinný mať nasadené rúško a dezinfikovať si ruky.

 - Žiak odovzdá triednemu učiteľovi vyplnený Zdravotný dotazník a vyhlásenie.

 - Po príchode do školy sa žiaci zdržiavajú vo svojich kmeňových triedach, dodržiavajú zásady ROR (Ruky – Odstup – Rúško).

Štvorlístok 2020/2021

Štvorlístok 2O20/2021

Praktická škola

Praktická škola internátna poskytuje vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností žiakom s mentálnym postihnutím alebo žiakom s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorým stupeň postihnutia neumožňuje prípravu v odbornom učilišti, je súčasťou vzdelávacích programov pre deti a žiakov s mentálnym postihnutím.

viac informácií

Odborné učilište

Absolvent môže vstúpiť priamo na trh práce ako pracovná sila s minimálnou odbornou kvalifikáciou alebo pokračovať v ďalšom štúdiu a získať osvedčenie o zaškolení, osvedčenie o zaučení, prípadne vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list v danom odbore.

viac informácií

Internát

Výchova mimo vyučovania plní dôležitú funkciu vo vzťahu k žiakovi i spoločnosti najmä zdravotno-hygienickú v kompenzácii pracovného zaťaženia v škole, ďalej formatívnu, seba realizačnú, sociálnu a socializačnú funkciu, ako aj preventívnu funkciu z hľadiska kriminality a drogovej závislosti.

viac informácií