Spojená škola internátna Michalovce

Dnes je 13.July 2024, meniny má Margita, zajtra Kamil

6486 2 opatrovateľská starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnej starostlivosti

PDF Tlačiť E-mail

Pripravuje žiakov na:

 • prácu v zdravotníckych zariadeniach a v  ústavoch sociálnej starostlivosti
 • triedenie surovín na varenie
 • rozdávanie jedla pacientom
 • kŕmenie chorých
 • jednoduchú opravu pracovných, ochranných odevov a bielizne
 • starostlivosť o hygienu a  dezinfekciu postele, nočného stolíka a pomôcok
 • úpravu postele a nočného stolíka
 • udržiavanie čistoty na oddelení, v izbách pacientov a sociálnych  zariadeniach
 • prevencia preležanín
 • pomoc pri obliekaní a vyzliekaní pacienta
 • poskytnutie prvej pomoci pri menších úrazoch

opatr._02      opatrovate      opatr._04

Odborné kompetencie

a) Požadované vedomosti

Absolvent má:

 • poznať zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci,
 • vedomosti o príprave pracoviska a vytvorení podmienok pre prácu,
 • vedomosti o potrebe dodržania a záväznosti technologického postupu,
 • poznať normy a normalizáciu v svojom odbore,
 • vyhodnotiť kvalitu práce, vykonať záverečnú kontrolu práce a jej správnosti,
 • poznať základné pravidlá správania k životnému prostrediu a zásady jeho ochrany pred možnými negatívnymi vplyvmi,
 • poznať druhy a použitie nástrojov a pomôcok používaných vo svojom odbore,
 • poznať základné spôsoby ochrany materiálov vo svojom odbore,
 • poznať zásady čistoty a hygieny na pracovisku,
 • pomenovať a uviesť spôsoby aktívnej sociálnej komunikácie,
 • orientovať sa v právnych formách podnikania,
 • pochopiť úlohu čítania a literatúry v spoločnosti, kultúre a vzdelávaní.

b) Požadované zručnosti

Absolvent vie:

 • citlivo a taktne komunikovať s ľuďmi,
 • jednoduché spôsoby spracovania materiálov vo svojom odbore,
 • pracovať so štandardným ručným náradím používaných vo svojom odbore,
 • pracovať s mechanickým náradím používaných vo svojom odbore,
 • aplikovať zásady čistoty a hygieny na pracovisku,
 • zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci,
 • uplatňovať etické princípy profesie v správaní a konaní,
 • aplikovať získané teoretické poznatky a využívať ich pri riešení pracovných problémov,
 • využívať informačné médiá pri vyhľadávaní pracovných príležitostí,
 • zosúlaďovať vlastné priority s požiadavkami pre výkon povolania a možnosťami rozširovania kvalifikácie absolvovaním rekvalifikačných kurzov.

školský vzdelávací program odboru - 6486 2 opatrovateľská starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnej starostlivosti

ŠkVP - opatrovateľ