Spojená škola internátna Michalovce

Dnes je 13.July 2024, meniny má Margita, zajtra Kamil

6494 2 služby a domáce práce

PDF Tlačiť E-mail

Pripravuje žiakov na:

 • samostatnú prácu pri šijacom stroji
 • zvládnutie pomocných prác v kuchyni
 • v penziónoch a rekreačných zariadeniach dokáže upratovať izby, spoločne priestory, prestierať stoly, prať a žehliť
 • samostatne zhotovenie umelecko-ľudových výrobkov.
 •    sluby 

Odborné kompetencie

a) Požadované vedomosti

Absolvent má:

 • poznať zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci,
 • vedomosti o príprave pracoviska a vytvorení podmienok pre prácu,
 • vedomosti o potrebe dodržania a záväznosti technologického postupu,
 • poznať normy a normalizáciu v svojom odbore,
 • vyhodnotiť kvalitu práce, vykonať záverečnú kontrolu práce a jej správnosti,
 • poznať základné pravidlá správania k životnému prostrediu a zásady jeho ochrany pred možnými negatívnymi vplyvmi,
 • poznať druhy a použitie nástrojov a pomôcok používaných vo svojom odbore,
 • poznať základné spôsoby ochrany materiálov vo svojom odbore,
 • poznať zásady čistoty a hygieny na pracovisku,
 • pomenovať a uviesť spôsoby aktívnej sociálnej komunikácie,
 • orientovať sa v právnych formách podnikania,
 • pochopiť úlohu čítania a literatúry v spoločnosti, kultúre a vzdelávaní. 
 •   sluby_5

b) Požadované zručnosti

Absolvent vie:

 • citlivo a taktne komunikovať s ľuďmi,
 • jednoduché spôsoby spracovania materiálov vo svojom odbore,
 • pracovať so štandardným ručným náradím používaných vo svojom odbore,
 • pracovať s mechanickým náradím používaných vo svojom odbore,
 • aplikovať zásady čistoty a hygieny na pracovisku,
 • zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci,
 • uplatňovať etické princípy profesie v správaní a konaní,
 • aplikovať získané teoretické poznatky a využívať ich pri riešení pracovných problémov,
 • využívať informačné médiá pri vyhľadávaní pracovných príležitostí,
 • zosúlaďovať vlastné priority s požiadavkami pre výkon povolania a možnosťami rozširovania kvalifikácie absolvovaním rekvalifikačných kurzov.

Školský vzdelávací program odboru - 6494 2  služby a domáce práce

ŠkVP - služby